CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGHIỆP


Chúng tôi đã và đang hợp tác với một số tổ chức danh tiếng nhằm mang đến cho khách hàng nhiều chương trình cấp chứng chỉ chuyên nghiệp:

  • Chương trình 1: Phương thức lãnh đạo mang đến những thành tựu cho doanh nghiệp
  • Chương trình 2: Đào tạo quản lý mang đến thành công
  • Chương trình 3: Chứng chỉ chuyên nghiệp về doanh nghiệp và đổi mới
  • Chương trình 4: Chương trình Quản lý chuyên nghiệp quốc tế (CIPM)
  • Chương trình 5: Chương trình Lãnh đạo cao cấp ASEAN