KỸ NĂNG MỀM


Những mô hình kinh doanh mới và sự phức tạp của tổ chức đòi hỏi phải có sự phản ứng nhanh, sự linh hoạt và những kỹ năng quản lý mới để có thể giải quyết được những tình huống và thay đổi bất ngờ cũng như những sự kiện trọng yếu trong môi trường công việc. Điều làm nên sự khác biệt trong thành tựu doanh nghiệp là các mối quan hệ liên nhân, sự phát triển các kỹ năng của nhân sự, khả năng làm việc theo đội nhóm và hiệu quả của các quy trình ra quyết định. Dựa trên thực tiễn đó, Vietstar đã thiết kế và cung cấp một số chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho các nhà điều hành, quản lý và đội ngũ nhân viên.