VSBF 2021 | THÀNH TỰU

  • Nhận diện nguy cơ, thích ứng với thực tế mới để thành công vượt qua thử thách Covid-19;
  • Lập kế hoạch duy trì tăng trưởng trong khủng hoảng và bối cảnh thách thức;
  • Đón đầu các xu hướng dẫn đầu của ngành năng lượng: Năng lượng bền vững và tái tạo; công nghệ mới, chuyển đổi số, kết hợp năng lượng mặt trời nổi với thủy điện…;
  • Hoạch định chiến lược phù hợp, hướng tới sự phát triển bền vững và chuyển đổi xanh kết hợp chuyển đổi số;
  • Tạo giá trị và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.